'

தரம் 11 - வணிகக்கல்வியும் கணக்கீடும் அலகு ரீதியான வினா விடை


கல்வி அமைச்சினால் தரம் 11 வணிகக்கல்வியும் கணக்கீடும் பாடத்திற்கான அலகு ரீதியிலான வினா - விடைகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன.

அலகு ரீதியிலான வினா - விடைகள் பின்வரும் இணைப்பில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.