'
இலங்கை சட்டக்கல்லூரி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கற்கை நெறியினை  நிறைவு செய்வதற்கான  கால எல்லை : இலங்கை சட்டக்கல்லூரி