'
பரீட்சை லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021 விண்ணப்பம்
அனுமதி அட்டை: ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை
சாதாரண தர மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை வினாத்தாள்
கொவிட் நிலைமைகளின் கீழ் க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை நடாத்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்