'
போட்டிப்பரீட்சை லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் 2021
மட்டுப்படுத்தப்பட்ட போட்டிப் பரீட்சைகள் (நிர்வாக சேவை மற்றும் திட்டமிடல் சேவை)
பொது அறிவு வினாக்கள் (இலங்கை ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் திறந்த  போட்டிப் பரீட்சை)