'
மாதிரி வினாத்தாள் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் :  மாதிரி வினாத்தாள் விடைகளுடன்