'
அரச ஊழியர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அரச கரும மொழி தேர்ச்சி கற்கைநெறி அறிவித்தல்
அரச ஊழியர்களுக்கான தேசிய மொழி தகைமைக மதிப்பீட்டுப் பரீட்சை