'
பரீட்சை திணைக்களம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
நவம்பர் மாத பரீட்சை தினங்கள் 2021 (பரீட்சைத் திணைக்களம்)
ஆசிரியர் கலாசாலை இறுதிப் பரீட்சைகள் ஒத்தி வைக்கப்படுகின்றன
பாடசாலை காலத்தை உறுதிப்படுத்தல் - பல்கலைக்கழக அனுமதி 2020/2021
தரம் 5, உயர்தர பரீட்சை (2021) விண்ணப்ப முடிவுத் திகதி நீடிப்பு
பதவி நிலை மற்றும் மட்டுப்படுத்தப்பட்ட கணக்காளர் சேவை போட்டிப் பரீட்சை விண்ணப்பதாரிகளுக்கான விசேட அறிவிப்பு
2021 ஆகஸ்ட் மாத பரீட்சை திகதிகள்
தனிப்பட்ட விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல் : க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021
பரீட்சைத் திணைக்களத்தின்கைத் தொலை பேசிகளுக்காகமென்பொருள்
பரீட்சைத் திணைக்களத்தின் சேவைகள் மட்டுப்படுத்தப்படுகின்றன.
அனுமதி அட்டை: ஆசிரியர் கல்வியியலாளர் திறந்த போட்டிப் பரீட்சை
பரீட்சைத் தினங்கள் : மே 2021
இலக்கிய நய பாட வினாத்தாள் கட்டமைப்பு மாற்றம் (சாதாரண தரம்)
ஏப்பிரல் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி
க பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை அனுமதி அட்டை திருத்தங்கள்