'
பாடநெறி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
நேர்முகத் தேர்வு : பட்டப்படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி
விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது (குடும்பநல உத்தியோகத்தர் ஆட்சேர்ப்பு))
 இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழக பட்டப்படிப்புகள்
பட்டப்பின் கல்வி முகாமைத்துவ டிப்ளோமா பாடநெறி
பட்டப்பின் கல்வி டிப்ளோமா பாடநெறி
பட்டப்படிப்பு கற்கை நெறிகள் : சேர் ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம்
தெரிவு செய்யப்பட்ட பட்டப் படிப்புகளுக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி (உயர்தரம் 2017/18/19)
விசேட கல்வி டிப்ளோமா (தேசிய கல்வி நிறுவகம்)
கல்வி இளமாணி (இயற்கை விஞ்ஞானம்) : மட்டம் 5/6
இரண்டாம் மொழி (சிங்களம்/ஆங்கிலம் ) டிப்ளோமா மற்றும் அடிப்படை சாண்றிதழ் கற்கைநெறி
விவசாய துறையில் 2 வருட டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு  விவசாய துறையில் பட்டப்படிப்பை தொடர வாய்ப்பு
கற்கைநெறி : மொழிபெயர்ப்பும்  உரை பெயர்ப்பும் டிப்ளோமா
M.Com பாடநெறி - களனி பல்கலைக்கழகம்
உயர் கற்கை நெறிகளுக்கான ஜப்பான் நாட்டின் புலமைப் பரிசில்
உயர் படிப்புக்கான வட்டியற்ற கடனுதவி (2015 உயர் தர மாணவர்களுக்கு)