'
இராணுவம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
உத்தியோகத்தர் நிலை வெற்றிடம் : இலங்கை இராணுவம்