'
வேலைவாய்ப்பு லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பகுப்பாய்வாளர் பதவி - ஜனாதிபதி செயலகம்
வானொலி அறிவிப்பாளர் விண்ணப்பம் - இலங்கை ஒலிபரப்புக் கூட்டுத்தாபனம்
இலங்கை தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல் 2021
விரிவுரையாளர் பதவி வெற்றிடங்கள் - தேசிய கல்வி நிறுவகம்
பட்டதாரிகளை மொழிபெயர்ப்பாளர் சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்
கல்விமானி பட்டதாரிகளை ஆசிரியர் சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு செய்தல்
இலங்கை கணக்காளர் சேவை III மட்டுப்படுத்தப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு 2021
ஆசிரியர் விண்ணப்பங்கள் - வடமத்திய மாகாணம்
திறந்த போட்டிப் பரீட்சைகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன. (SLAS | SLEAS | SLPS | SLSS | SLACS)
மொழிபெயர்ப்பாளர் (சிங்களம் - தமிழ்)
​வேலைவாய்ப்பு - தேசிய கல்வி நிறுவகம்
தாதியர் பயிற்சி நெறி
 சுகாதார முகாமைத்துவ உதவியாளர்சேவையின் தரம் III இற்கு ஆடசேர்ப்பு செய்வதற்கான திறந்த போட்டிப்பரீட்சை
வட மாகாண ஆசிரியர் பதவி வெற்றிடங்கள் (ஆரம்பப் பிரிவு ஆங்கிலம்)
பட்டதாரி ஆசிரிய விண்ணப்பம் : வௌிநாட்டு  மொழிகள்
கிராம சேவையாளர்  : நிகழ்நிலை விண்ணப்பம் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்
கிராம அலுவலர் பதவி
ஆட்சேர்ப்பு : ஊவா மாகாண அரச  சேவைக்கு ஆட்சேர்ப்பு
நிரந்தர வேலைவாய்ப்பு - தேசிய இளைஞர் சேவைகள் மன்றம்
பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனம் : மேல் மாகாணம்