'
நிகழ்நிலை கல்வி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
நிகழ்நிலை கல்விதொடர்பான கல்வி  அமைச்சின்  வழிகாட்டல்கள்