'
தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
கட் அவுட் புள்ளிகள் : தேசிய கல்வியியற் கல்லூரி தெரிவு (2018 உயர்தரம்)