'
ஆசிரியர் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஆசிரியர் மதிப்பீட்டு அளவுகோல்கள்
மத்திய மாகாண ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பம் 2023
ஆசிரியர்களின் பதவியுயர்வுகளை நடைமுறைப்படுத்தல் (09.11.2021)
ஆசிரியர் விண்ணப்பங்கள் - வடமத்திய மாகாணம்
இ கற்றல் உள்ளடக்கங்களை தயாரிக்கும் வளவாளர் குழாம்
வருடாந்த ஆசிரியர் இடமாற்ற விண்ணப்பம் 2022 மத்திய மாகாணம்
பாடசாலை கல்விசார் பணிக்குழுவினர் தொடர்பான முக்கிய விடயங்கள்
ஆசிரியர்களுக்கான இதவடிவம்
நவீன தொலைபேசியும் மாணவர்களும்
புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைத்தல்
அரச ஊழியர்களுக்கான தேசிய மொழி தகைமைக மதிப்பீட்டுப் பரீட்சை
விண்ணப்பம் : ஆசிரியர் கல்லூரிகளுக்கு ஆசிரியர்களை  இணைத்தல்
கல்வி முதுமாணி கற்கை நெறி: கிழக்கு பல்கலைக்கழகம்
தென் மாகாண ஆங்கில ஆசிரியர் ஆட்சேர்ப்பு : HNDE
முக்கிய அறிவிப்பு : டிப்ளோமாதாரிகளை ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்தல் அறிவிப்பு திருத்தம்
தேசிய கல்வி நிறுவகத்தில் உதவி விரிவுரையாளர் பதவி விண்ணப்பங்கள்
தேசிய மாணவச் சிப்பாய் (ஆசிரியர் | அதிபர்)
ஆசிரியர் வெற்றிடங்கள் (தேசிய மற்றும் மாகாண பாடசாலைகள்)
அதிபர்களுக்கான பாடசாலை முகாமைத்துவ கைந்நூல்
எண்கணித பரீட்சகர் (க.பொ.த சாதாரண தரம் 2020)