'
பரீட்சைத் திணைக்களம் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாடசாலை பரீட்சை தவிர்ந்த ஏனைய பரீட்சைகளுக்கான வளவாளர்களை பதிவு செய்தல்
சாதாரண தர பரீட்சை (2020)  பெறுபேறுகளின் பகுப்பாய்வு
2021 உயர்தர பரீட்சை பெறுபேறுகள் ஜூலையில்
பாடசாலை விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல் : க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021
க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021 விண்ணப்பம்