'
பொதுமக்கள் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பொதுமக்களுக்கான அறிவித்தல் UGC
புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைத்தல்