'
கற்கைநெறி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
தேசிய தொழில்நுட்ப டிப்ளோமா கற்கைநெறிகள்
விசேட கல்வி டிப்ளோமா பாடநெறி 2023
கொத்தலாவல பல்கலைக்கழக அனுமதி
கல்வி முதுமாணி பாடநெறி 2021/2023 - தேசிய கல்வி நிறுவகம்
புவியியல் ஆசிரியர்களுக்கான உயர்சான்றிதழ் கற்கைநெறி
ஆசிரியர்களுக்கான முதுமாணி கற்கைநெறி (கல்வியில் தகவல் தொடர்பாடல் தொழினுட்பம்)
பட்டப்பின்படிப்பு நிகழ்ச்சிகள் - பேராதனைப் பல்கலைக்கழகம்
கல்வி இளமாணிப்பட்டம்
பல்கலைக்கழக கல்லூரிகளுக்கான மாணவர் அனுமதி 2021
மொரட்டுவ பல்கலைக்கழக டிப்ளோமா கற்கைநெறிகள் 2021
பாடநெறி - கற்றல் இயலாமையுள்ள பிள்ளைகளுக்கு கற்பித்தல்
தாதியியல் - வௌிவாரி பட்ட கற்கை நெறி
திறந்த பல்கலைக்கழக பட்டப் படிப்புகள்
தாதியர் பயிற்சி நெறி
தொழிலுரிமைத்துவமும், சிறிய வியாபார முகாமைத்துவமும் உயர்தர சான்றிதழ் கற்கை நெறி
பட்டப்பாடநெறிகள் : ஜோன் கொத்தலாவல பாதுகாப்பு பல்கலைக்கழகம்
கற்கைநெறி : உடற்கல்வி மற்றும் விளையாட்டு உயர் டிப்ளோமா
கற்கை நெறிகள்
விளையாட்டு கல்வி தொடர்பான கற்கைநெறிகள்
நூலக கற்கை நெறி