'

ஆய்வுகளுக்கான விண்ணப்பம் கோரல் - தேசிய கல்வி நிறுவகம்தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினால் 2022 ஆம் ஆண்டுக்கான ஆராய்ச்சி அளிக்கைகள் வழங்கப்படவுள்ளன. கல்வித்துறை ஆய்வுகளுக்கான ஆய்வு முன்மொழிவுகள் எதிர்வரும் 06 மார்ச் 2022 க்கு முன்னர் சமர்ப்பிக்கப்படல் வேண்டும்.

மேலதிக தகவல்கள் பின்வரும் இணைப்பில்