'
க.பொ.த உ/த லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
எந்திரவியல் விஞ்ஞான தேசிய டிப்ளோமா பாடநெறி