'
செய்திகள் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
W & OP மீள் பதிவு செய்கை வழிகாட்டல்
புதிய கல்வி சீர்திருத்தம் தொடர்பான கருத்துக்களை முன்வைத்தல்
​வௌிநாட்டு மொழி மொழிபெயர்ப்பாளர்கள்
முக்கிய அறிவிப்பு : டிப்ளோமாதாரிகளை ஆசிரியர் சேவையில் இணைத்தல் அறிவிப்பு திருத்தம்
க.பொ. த சாதாரண தர பரீட்சை 2020 பரீட்சை திணைக்கள அறிவித்தல்
கொவிட் நிலைமைகளின் கீழ் க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை நடாத்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்
 W & OP மீள்பதிவு
அரச கரும மொழி (வாய்மொழிப்பரீட்சை)
கலாநிதி / கல்வியில் தத்துவமானி நிகழ்ச்சித்திட்டம் (MPhil /PhD) : திறந்த பல்கலைக்கழகம்
பல்கலைக்கழக மாணவர்களுக்கான லெப்டொப் கடனுதவி(கல்வியாண்டு 2019/2020)
நிகழ்நிலை சான்றிதழ் வழங்கல் பெப்ரவரி 15 வரை இடை நிறுத்தம்
 திருத்தப்பட்ட பரீட்சை நாட்காட்டி (பெப்ரவரி 2021)
பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு புள்ளிகள் (க.பொ.த சாதாரண தரம் 2020)
மொரட்டுவ பல்கலைக்கழக தகுதிகாண் பரீட்சைகள்
தனியார் வகுப்புகளை மீள திறத்தல் தொடர்பான சுகாதார அமைச்சின் வழிகாட்டல்
முன்னோடிப் பரீட்சை : உளவியல் பட்டப்படிப்பு தெரிவுப் பரீட்சை (திறந்த பல்கலைக்கழகம்))
மேல் மாகாண பட்டதாரி ஆசிரியர் நியமனப் பெயர் பட்டியல்.
க. பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை 2020 விடைத்தாள் மதிப்பீடு
மத்திய மாகாண பரீட்சைகள் (ஆண்டிறுதி மற்றும் முன்னோடிப் பரீட்சை 2020)
க.பொ.த சாதாரண தர (2020) ஆசிரியர்களுக்கான கல்வி அமைச்சின் அறிவித்தல்