'
க.பொ.த (சா/த) லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
ஸ்மார்ட் கற்றல் சாதனங்கள்
க பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை அனுமதி அட்டை திருத்தங்கள்
கொவிட் நிலைமைகளின் கீழ் க.பொ.த சாதாரண தர பரீட்சை நடாத்தல் தொடர்பான அறிவுறுத்தல்
பாடசாலை மட்ட கணிப்பீட்டு புள்ளிகள் (க.பொ.த சாதாரண தரம் 2020)
தமிழ் மொழியும் இலக்கியமும் :  மாதிரி வினாத்தாள் விடைகளுடன்