'
பரீட்சை நாட்காட்டி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
2021 ஆகஸ்ட் மாத பரீட்சை திகதிகள்
ஏப்பிரல் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி
​மார்ச் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி : பரீட்சைத் திணைக்களம்
 திருத்தப்பட்ட பரீட்சை நாட்காட்டி (பெப்ரவரி 2021)