'
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 31 ஜூலை 2023
அமைச்சரவை முடிவுகள் - 13 பெப் 2023
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் ( 04 ஜூலை 2022)
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 06 செப்ரம்பர் 2021
அமைச்சரவை  தீர்மானங்கள் (30 ஆகஸ்ட் 2021)
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் - 23 ஆகஸ்ட் 2021
அமைச்சரவை முடிவுகள் - 09 ஆகஸ்ட் 2021
அமைச்சரவை முடிவுகள் - 02 ஆகஸ்ட் 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் 12 ஜூலை 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (14 ஜூன் 2021)
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள்
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (03 மே 2021)
அமைச்சரவை முடிவுகள் 19 ஏப்பிரல் 2021
அமைச்சரவை முடிவுகள் : 08 மார்ச் 2021
அமைச்சரவை முடிவுகள் : 01 மார்ச் 2021
அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (22 பெப்ரவரி 2021)