'

வணிகக்கல்வியும் கணக்கீடும் - தரம் 10 (அலகு ரீதியான வினா - விடைகள்)கல்வி அமைச்சானது, வணிகக்கல்வியும் கணக்கீடும் பாடத்திற்கான அலகுரீதியிலான வினா -விவடை வழிகாட்டியை வௌியிட்டுள்ளது. பின்வரும் இணைப்புக்களில் அவற்றைப் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.


 அலகு 03 வினாக்கள்  
 அலகு 03 விடைகள்   

 அலகு 04 வினாக்கள்   
அலகு 04 விடைகள்   

அலகு 05 வினாக்கள்  
அலகு 05 விடைகள்  

அலகு 06 வினாக்கள்  
அலகு 06 விடைகள்   

அலகு 07 வினாக்கள்
 அலகு 07 விடைகள் 

அலகு 08 வினாக்கள்  
அலகு 08 விடைகள்   

அலகு 09 வினாக்கள்   
அலகு 09 விடைகள்  

அலகு 10 வினாக்கள்  
அலகு 10  விடைகள்  

அலகு 11 வினாக்கள்  
 அலகு 11 GRADE 10 விடைகள்  

அலகு  12 வினாக்கள்