'
வாய்மொழி லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அரச கரும மொழி : வாய்மொழிமூல பரீட்சை பெறுபேறுகள் (வகுதி 1)
அரச கரும மொழி (வாய்மொழிப்பரீட்சை)