'
நிகழ்நிலை லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
சாதாரண தர மாணவர்களுக்கான நிகழ்நிலை வினாத்தாள்