'
உயர்தர பரீட்சை லேபிளைக் கொண்ட இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
பாடசாலை விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல் : க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021
தனிப்பட்ட விண்ணப்பதாரிகளுக்கான அறிவுறுத்தல் : க. பொ.த உயர்தர பரீட்சை 2021