'

அமைச்சரவை தீர்மானங்கள் (03 மே 2021)


2021 மே 03 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகள் வௌியிடப்பட்டுள்ளளன.