'

க.பொ.த உயர்தர பாடத்தெறிவுகள்உயர்தர பாட சேர்மானங்கள் தொடர்பாக பாடசாலை அதிபர்கள், உயர்தரம் கற்பிக்கும் ஆசிரியர்கள், கற்கும் மாணவர்கள் அனைவரும அறிந்திருக்க வேண்டும். மாணவர்களை தௌவு படுத்துவது அதிபரின் பொறுப்பாகும்.

முழுமையான விடயங்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.