'

​மார்ச் மாத பரீட்சை நாட்காட்டி : பரீட்சைத் திணைக்களம்

 

பெப்ரவரி மாதத்திற்கான பரீட்சை நாட்காட்டியினை பரீட்சைத் திணைக்களம் வௌியிட்டுளள்ளது.

இலங்கை சட்டக் கல்லூரிக்கான நுழைவுப் பரீட்சை மார்ச் 21 ஆம் திகதி நடைபெறும்.