'

வேலைவாய்ப்பு - நீரியல் வளங்கள் மற்றும் கடற்றொழில் அமைச்சு

நீரியல் வளங்கள் மற்றும் கடற்றொழில் அமைச்சின் முகாமை நிறுவனத்தில் கீழ்காணும் பதவி வெற்றிடங்களுக்கு பொருத்தாமான நபர்களிடம்  இருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்படுகின்றன.

பணிப்பாளர்.
பட்டபடிப்புடன்  15  வருட அனுபவம்.

உதவிப் பணிப்பாளர் (தகவல் தொழிநுட்பம் )
பட்டபடிப்பு (தகவல் தொழிநுட்பம் )  மற்றும் மூன்று வருட அனுபவம்

உதவிப் பணிப்பாளர் (சேவை மற்றும் செயற்பாடுகள் )
பட்டபடிப்புடன் மூன்று வருட அனுபவம்

உதவிப் பணிப்பாளர்  (nirwakam)