'

தரம் 5 புலமைப்பரிசில் சித்திபெற்ற மாணவர்களுக்கான பாடசாலை வெட்டுப்புள்ளிகள்தரம் 5 புலமைப்பரிசில் சித்திபெற்ற மாணவர்களுக்கான பாடசாலை வெட்டுப்புள்ளிகள் வௌியாகியுள்ளன.