'

கிராம சேவையாளர் : நிகழ்நிலை விண்ணப்பம் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள்
கிராம சேவையாளர் : நிகழ்நிலை விண்ணப்பம் மற்றும் அறிவுறுத்தல்கள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 19 ஜூலை 2021
நிகழ்நிலை விண்ணப்பத்திற்கு பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்

நிகழ்நிலை விண்ணப்பம்

நிகழ்நிலை விண்ணப்ப அறிவுறுத்தல்கள் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.