'

தாதியியல் - வௌிவாரி பட்ட கற்கை நெறி


தாதியியல் டிப்ளோமாதாரிகளுக்கான வௌிவாரி பட்ட கற்கை நெறிக்கு கிழக்கு பல்கலைக்கழகத்திலிருந்து விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.