'

கல்வி இளமாணி (இயற்கை விஞ்ஞானம்) : மட்டம் 5/6

இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் கல்வி இளமாணி (இயற்கை விஞ்ஞானம்) மட்டம் 5 / 6 பதிவுகளுக்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.Closing Date 06. 01.2021

Click Below for More Detail