'

விண்ணப்பம் : ஆசிரியர் கல்லூரிகளுக்கு ஆசிரியர்களை இணைத்தல்ஆசிரியர் கல்லூரிகளில் ஆசிரியர் கல்விப் பாடநெறியை தொடர்வதற்காக ஆசிரியர்களைத் தெரிவு செய்வதற்கான விண்ணப்பங்கள் கோரப்பட்டுள்ளன.

விண்ணப்ப முடிவு 27. ஏப்பிரல் 2021

மேலதிக தகவல்கள் மற்றும் விண்ணப்ப்ப படிவம் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.

சுற்றறிக்கை

அறிவுறுத்தல்கள்