'

திறந்த பல்கலைக்கழக BMS பட்டப்படிப்புக்கான தெரிவுப்பரீட்சைப் பெறுபேறுகள்இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தில் BMS பட்டப்படிப்பு அனுமதிக்கான தெரிவுப்பரீட்சைப் பெறுபேறுகள் இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகத்தினால் வெளியிடப்பட்டுள்ளன.

பின்வரும் இணைப்பில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்.

BMS தெரிவுப் பரீட்சைப் பெறுபேறு