'

தேசிய மட்ட பாடசாலை ICT சாதனையாளர் போட்டிஒவ்வொரு வருடமும் கல்வி அமைச்சினால் நடாத்தப்படும் தேசிய மட்ட பாடசாலைகளுக்கிடையிலான தகவல் மற்றும் தொடர்பாடல் தொழினுட்ப வீர்ர்கள் போட்டியானது இம்முறை 13 ஆவது தடவையாக ந டைபெற ஏற்பாடாகியுள்ளது.

3 வகையான போட்டிகள் நடைபெறும்.
  1. தேசிய மட்ட பாடசாலைகளுக்கிடையிலான மென்பொருள் போட்டித் தொடர்
  2. ஆசிரியர்களுக்கான போட்டித் தொடர்
  3. இளம் கணின விஞ்ஞானி போட்டித் தொடர்
பதிவு செய்வதற்கான இறுதித்திகதி 30 மே 2021
ஆக்கங்களை சமர்ப்பிப்பதற்கான இறுதித்திகதி 30 ஜூன் 2021

Online  Registration Links

பாடசாலை ரீதியிலான மென்பொருளாக்க போட்டி

Online Application

Application PDF 


இளம் கணினி விஞ்ஞானி

Online Application

Application PDF


ஆசிரியல்களுக்கான போட்டி

Online Application

Application PDF

கல்வியியற் கல்லூரி பயிலுனர்களுக்கான போட்டி

Online Application

Application PDF

முழுமையான தகவல்களுக்கு பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்

ICT  போட்டித் தகவல்கள்

மேலதிக தகவல் கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளன.