'

கிராம சேவகர் போட்டிப் பரீட்சை : நிகழ்நிலை விண்ணப்பம்விண்ணப்பங்களை நிகழ்நிலையில் சமர்ப்பிக்கலாம். விண்ணப்ப முடிவுத்திகதி நீடிக்கப்பட்டுள்ளது. ஏற்கனவே விண்ணப்பித்தவர்கள் மீள விண்ணப்பிக்க அவசியமில்லை

விண்ணப்ப முடிவு 19 ஜூலை 2021