'

ஜய நெண வினா - ஒன்பதாம் சுற்று

ஜயநென ஒன்பதாம் சுற்று வினாக்கள் வௌியிடப்பட்டுள்ளன. விடைகளை சமர்ப்பிக்கும் இறுதித்திகதி 07 ஒக்டோபர் 2021

குருகுலம் ஜய நெண வினா - ஒன்பதாம் சுற்று - ஆரம்பப் பிரிவு
• ஆரம்ப பிரிவுக்கான விடையை வழங்க


குருகுலம் ஜய நெண வினா - ஒன்பதாம் சுற்று - தரம் 6 தொடக்கம் 11 வரை
• 06 முதல் 11 தரங்களுக்கான விடையை வழங்க

குருகுலம் ஜய நெண வினா - ஒன்பதாம் சுற்று - உயர் தரம்
உயர் தரத்திற்கான விடையை வழங்க