'

இலங்கையில் பாடசாலை கல்வி தொடர்பான தொலைக்கல்வி சுற்றுநிருபம் மற்றும் வழிகாட்டல்

இலங்கையில் பாடசாலை கல்வி தொடர்பான தொலைக்கல்வி சுற்றுநிருபம் மற்றும் வழிகாட்டல் ஒன்றினை கல்வி அமைச்சு வௌியிட்டுள்ளது.