'

இலங்கை ஆசிரியர் சேவை பிரமாணக்குறிப்பின் 2 ஆவது திருத்தம்இலங்கை ஆசிரியர் சேவை பிரமாணக்குறிப்பின்  2 ஆவது திருத்தம் வௌியிடப்பட்டுள்ளது. கீழே இணைக்கப்பட்டுள்ளது.
முழுமையான சேவை பிரமாணக் குறிப்பின் திருத்தங்களுடனான முழுமையான விபரங்கள் பின்வரும் இணைப்பில்