'

விஞ்ஞானத்தில் உயர் சான்றிதழ் கற்கை நெறி - இலங்கை திறந்த பல்கலைக்கழகம்.