'

வணிகக்கல்வி வினா வழிகாட்டி நூல் - க.பொ.த உயர்தரம்

 தேசிய கல்வி நிறுவகத்தினால், க.பொ.த உயர்தர மாணவர்களுக்கான வணிகக்கல்வி பாட பல்தேர்வு வினா வழிகாட்டி நூலொன்று வௌியிடப்பட்டுள்ளது.


பின்வரும் இணைப்பில் பெற்றுக் கொள்ளலாம்