'

பாடசாலை நாட்காட்டி மற்றும் வருடாந்த செயற்பாடுகள் 2022
பாடசாலை நாட்காட்டி மற்றும் வருடாந்த செயற்பாடுகள் தொடர்பான விடயங்களை கல்வி அமைச்சு வௌியிட்டுள்ளது.

பாடசாலை நாட்காட்டியை பெற்றுக்கொள்ள பின்வரும் இணைப்பை அழுத்தவும்