'

அமைச்சரவை முடிவுகள் (15 ஆகஸ்ட் 2022)

 ஆகஸ்ட் 15, 2022 ஆம் திகதி நடைபெற்ற அமைச்சரவை முடிவுகள் பின்வருமாறு