'

பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கணிப்பீடு - 2017பாடசாலையை அடிப்படையாகக் கொண்ட கணிப்பீடு - 2017

6-13 தரங்களுக்கான 2017  ஆம் ஆண்டும் அதன் பின்னரும் நடைமுறைப்படுத்தல் தொடர்பான சுற்றறிக்கை மற்றும் அடிப்படை வழிகாட்டல் குறிப்பேடு

கணிப்பீடு வழிகாட்டல் நூல் - 2017