'
மே, 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
உயர் கற்கை நெறிகளுக்கான ஜப்பான் நாட்டின் புலமைப் பரிசில்
தகவல் தொடர்பாடல் தொழிநுட்ப சேவை - ஆட்சேர்ப்பு
அரச வேலைவாய்ப்பு - உதவி கணக்கு பரிசோதகர் (Audit Assistant)