'
ஜூன், 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
அரச வேலைவாய்ப்பு - சாரதி
ஆசிரியர் ஒத்துமாறல் - கணித பாடம்
M.Com பாடநெறி - களனி பல்கலைக்கழகம்
வினைத்திறன் தடை தாண்டல் பரீட்சை - இலங்கை தொழினுட்பவியல் சேவை