'

பரீட்சை கலண்டர் - ஆகஸ்ட் மாதம் (பரீட்சை திணைக்களம்)


பரீட்சை திணைக்களம் ஆகஸ்ட் மாதத்திற்கான பரீட்சை நேர அட்டவனையை வெளியிட்டுள்ளது. சில பரீட்சைகளுக்கான கடந்த கால மாதிரிப் பரீட்சை தாள்களும் இணைக்கப் பட்டுள்ளது 


 
Click Below for Pass Papers
Pass Papers