'
டிசம்பர், 2018 இலிருந்து இடுகைகளைக் காட்டுகிறதுஎல்லாம் காண்பி
இரண்டாம் மொழி (சிங்களம்/ஆங்கிலம் ) டிப்ளோமா மற்றும் அடிப்படை சாண்றிதழ் கற்கைநெறி
விவசாய துறையில் 2 வருட டிப்ளோமாதாரிகளுக்கு  விவசாய துறையில் பட்டப்படிப்பை தொடர வாய்ப்பு